The World Medical Center  เจ้าของโครงการ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมิถุนายน 2554 มูลค่าโครงการ : 368 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

The World Medical Center 
เจ้าของโครงการ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมิถุนายน 2554
มูลค่าโครงการ : 368 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี