TARA PARK4 & TARA GREEN SQUARE เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CP ALL) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 20 เดือนเมษายน 2555 – 19 เดือนสิงหาคม 2556 (11เดือน) มูลค่าโครงการ : 483 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

TARA PARK4 & TARA GREEN SQUARE
เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CP ALL)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 20 เดือนเมษายน 2555 – 19 เดือนสิงหาคม 2556 (11เดือน)
มูลค่าโครงการ : 483 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี