DTGO CAMPUS เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล แอสเซท จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มกราคม 2563 (11 เดือน) มูลค่าโครงการ : 555,000,000 บาท สถานที่ตั้ง :ซอยวัดคลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

DTGO CAMPUS
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล แอสเซท จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มกราคม 2563 (11 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 555,000,000 บาท
สถานที่ตั้ง :ซอยวัดคลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ