RTWO เจ้าของโครงการ : บริษัท ไอซีเอส จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กรกฎาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2564 (23 เดือน) มูลค่าโครงการ : 995 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ซอยเจริญนคร 6 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 

RTWO

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไอซีเอส จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กรกฎาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2564 (23 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 995 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ซอยเจริญนคร 6 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร