THE LINE PHAHOLYOTHIN (TLPH) เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 15 ตุลาคม 2562- 15 เมษายน 2565 มูลค่าโครงการ : 745 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

THE LINE PHAHOLYOTHIN (TLPH)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 15 ตุลาคม 2562- 15 เมษายน 2565
มูลค่าโครงการ : 745 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร