Teka news

 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 02-965-9995   (10 คู่สายอัตโนมัติ)

แฟ็ก : 02-965-9559   (ส่วนกลาง)

.