เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน)

            บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดํารงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทําและเผยแพร่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ให้กับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบ และ ให้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ทุกคนถือปฏิบัติ และให้ ผู้บริหารของทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ผลักดัน และตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไป ตามนโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีการดําเนินการอย่างจํากัด เพียงเท่าที่จําเป็น และตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเท่านั้น และให้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวปฏิบัติที่ บริษัทฯกําหนด

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ ให้คํานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
            3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมีการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวมไว้ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

      (1) เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัย (Vital Interest)

      (2) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีความผูกพันระหว่างกัน (Contract)

      (3) เพื่อการดําเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด หรือตามคําสั่งศาล ตามคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมายหรือ กรณีอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน (Official Authority)

      (4) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

      (5) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

      (6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทําสถิติ (Research or Statistic)

      (7) เป็นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent)
          4. ให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น มีมาตรการ รองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทําหน้าที่ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) จัดให้ มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เป็นต้น

               5. บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูล

               ส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

            นโยบายฉบับนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งกับทุกภาคส่วนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการในการจัดการและ การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลในระดับสากล บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด เท่าที่จําเป็น ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล และให้มีการ ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เท่านั้น

1. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ของกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
 1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจก่อสร้าง และลูกค้าประเภทอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็น
        ก) บุคคลธรรมดา ทั้งที่เป็นลูกค้าของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน ในอดีต และอาจเป็นลูกค้าเป้าหมาย

             ของ บริษัทฯ ในอนาคต
        ข) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล กรรมการผู้ติดต่อ
            และบุคคล  ธรรมดาอื่นที่กระทําในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกค้านิติบุคคลของ บริษัทฯ
2) กลุ่มคู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็น
         ก) บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน ในอดีต และอาจเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาของ

              บริษัทฯในอนาคต
         ข) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล กรรมการ

              ผู้ติดต่อ และบุคคล ธรรมดาอื่นที่กระทําในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญานิติบุคคลของ บริษัทฯ
3) กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนใน บริษัทฯ
4) กลุ่มผู้มาติดต่อ และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษัทฯ ซึ่งจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
5) กลุ่ม Stakeholders หรือบุคคลใด ๆ ที่ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้จากหรือที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเพื่อการอื่นใด
6) กลุ่มบุคลากร พนักงาน และผู้สมัครงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็นสมาชิกครอบครัว หรือบุคคล

อ้างอิงที่พนักงานหรือผู้สมัครงานอ้างอิงถึง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ยังบังคับใช้ครอบคลุมช่องทางต่างๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ที่ทําให้บริษัทฯ ได้รับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการ ติดต่อสําหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ช่องทางการร้องเรียน หรือให้คําแนะนํา ติชม ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ แอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ กิจกรรมต่างๆ สถานที่สาธารณะหรือชุมชนที่บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบเพื่อสังคม และ/หรือ เพื่อ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้อธิบายถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ จัดเก็บไว้ วิธีการ แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บุคคลที่ อาจได้รับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก บริษัทฯ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนการรักษาความ ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสม

2. คําจํากัดความที่กล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่ง บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร ประวัติการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ประวัติอาชญากรรม ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสําหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทํางาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทํางาน ที่อยู่อีเมล (email address) กลุ่มของบริษัท ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดให้ เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่ง บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไป ต่างประเทศ เมื่อ บริษัทฯ ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน เช่น ข้อมูลการเป็น สมาชิกสหภาพแรงงานเป็นต้น ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูล จําลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง หรือข้อมูลภาพจําลองลายนิ้วมือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน รวมถึง ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลประกาศกําหนด

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

3. คุกกี้ (Cookies) และการใช้คุกกี้

ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจําเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็น คุกกี้ที่มีไว้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของ บริษัทฯ

4. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงลงบนเว็บไซต์และช่องทาง อื่น ๆ ของ บริษัทฯ ต่อไป

5. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จําเป็น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จากระยะเวลา ตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจําเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จําเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบจากภายในและภายนอก หรือ จากผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อการประเมิน หรือ เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ จะดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของ เอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ใช้เพื่อรักษาความ ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้มั่นใจในมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทําโดยปราศจากอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจํากัดการเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลภายนอกที่ดําเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะ ดําเนินการกํากับดูแลให้บุคคลนั้นดําเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคําสั่ง

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคล ยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอม หรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดําเนินกิจกรรมใด ๆ โดยส่งคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tekacon.com

นอกจากนี้ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิร้องขอตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และขอให้ บริษัทฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้ แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการ ได้

บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากการร้องขอหรือการใช้สิทธินั้น ซ้ําซ้อนเกินสมควร หรือ บริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามในทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการมากเกินสมควร

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นข้อมูล ที่มีความสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ได้

• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (Right to Object) ขอให้ลบหรือทําลาย (Right to Erasure) และระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่ กฎหมายกําหนด มีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ลบหรือทําลายหรือทําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใด ๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ จะมีข้อจํากัดทาง กฎหมาย

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความ ยินยอมไว้ได้ตลอดระยะเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดย ชอบด้วยกฎหมายต่อ บริษัทฯ

• สิทธิในการได้รับแจ้ง (Right to be Informed)

กรณีมีความกังวล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดดังกล่าว มีสิทธิยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความ สะดวกและดําเนินการตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดําเนินการตามร้องขอ ดังกล่าวนั้นเกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อ กฎหมาย หรือเป็นการพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามคําร้องขอดังกล่าว

7. การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  • อีเมล dpo@tekacon.com
  • ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center)

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

     เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6  ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 965-9995          

  • เว็บไซต์ www.tekacon.com