WORK WITH US NEWS

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในการมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ด้วยนโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม การส่งมอบงานในเวลา ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ฑีฆาฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งงานที่ดีที่สุด ส่งท้ายปี 2564 พร้อมบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพ

ฑีฆาฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งงานที่ดีที่สุดส่งท้ายปี 2564 พร้อมบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกันเพื่อให้งานต่างๆสามารถบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน มีหัวใจสามัคคีการทำงานร่วมกัน.สิ่งที่สำคัญที่สุดของชาว ฑีฆาฯ หน่วยงาน NUE NOBLE SRINAKARIN ยึดมั่นในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานและพยายามปรับปรุงงาน รู้จักการวางแผนและลงมือปฏิบัติบนพื้นฐานที่ทุกคนต้องทราบถึงเป้าหมายในการทำงานขององค์กร และทำงานของตนให้บรรลุเป้าหมาย.สำหรับ 5 ตำแหน่งงานที่ดีที่สุดส่งท้ายปี 25641. โฟร์แมน (ประจำไซต์งานก่อสร้างแถวงามวงศ์วาน)– ควบคุม ดูแล การดำเนินงานก่อสร้าง (งานโครงสร้าง หรือ งานสถาปัตย์) ให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่ทางหัวหน้ากำหนด โดยประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และวิธีการทำงาน เพื่อจ่ายงานให้กับคนงานURL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-foreman-low-rise-village-project-in-sai-noi-area-nonthaburi-province-december-2021/2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (งานพัฒนา)มีประสบการณ์การทำงานการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไปURL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-human-resources-officer-december-2021/3. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งานจัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าแรงของคนงานรายวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามงวดการจ่าย และตรวจสอบเอกสารของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย, อำนวยความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคและสวัสดิการของพนักงานและคนงาน, ควบคุมดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทURL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-site-admin-december-2021/ 4. […]