IDEO SATHORN WONGWIAN YAI (ไอดิโอ สาทร วงเวียนใหญ่) เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 17 เดือน มูลค่าโครงการ : 607 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.

IDEO SATHORN WONGWIAN YAI (ไอดิโอ สาทร วงเวียนใหญ่)
เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 17 เดือน
มูลค่าโครงการ : 607 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.