ARLO LASALLE 17 เจ้าของโครงการ : บริษัท เรียลลาซาล 17 จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 มูลค่าโครงการ : 328 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ซอยบาจา บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ARLO LASALLE 17

เจ้าของโครงการ : บริษัท เรียลลาซาล 17 จำกัด

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

มูลค่าโครงการ : 328 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง : ซอยบาจา บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร