รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

วิทูร เจียกเจิม

ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ

วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์

รองประธานกรรมการบริษัทฯ

ประเสริฐ ภัทรดิลก

กรรมการอิสระ

ไพโรจน์ อานามวัฒน์

กรรมการอิสระ

ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการอิสระ

สมชาย วานิชวัฒน์

กรรมการบริษัทฯ

ศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา

กรรมการบริษัทฯ