บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ครบรอบปีที่ 40 ด้วยนโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานในเวลา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
              บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนา คน ระบบ และเทคโนโลยี ตลอดจนงานบริการทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ และสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

 “มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย”

พันธกิจ

งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ส่งมอบในเวลา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ค่านิยมองค์กร

TEKA’S Core Value
Teamwork    สร้างทีมดี
Excellence    สร้างงานเด่น
Knowledge Improvement สร้างความเก่ง เสริมความรู้
Accountability  มีความรับผิดชอบ
Sustainability   ส่งมอบงานคุณภาพ อย่างยั่งยืน