ESCENT RAYONG  เจ้าของโครงการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนกรกฎาคม 2559 – 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (30 เดือน) มูลค่าโครงการ : 295 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : อยู่เซ็นทรัลระยอง

ESCENT RAYONG 
เจ้าของโครงการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนกรกฎาคม 2559 – 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (30 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 295 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : อยู่เซ็นทรัลระยอง