ฑีฆาฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งงานที่ดีที่สุดส่งท้ายปี 2564 พร้อมบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกันเพื่อให้งานต่างๆสามารถบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน มีหัวใจสามัคคีการทำงานร่วมกัน
.
สิ่งที่สำคัญที่สุดของชาว ฑีฆาฯ หน่วยงาน NUE NOBLE SRINAKARIN ยึดมั่นในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานและพยายามปรับปรุงงาน รู้จักการวางแผนและลงมือปฏิบัติบนพื้นฐานที่ทุกคนต้องทราบถึงเป้าหมายในการทำงานขององค์กร และทำงานของตนให้บรรลุเป้าหมาย
.
สำหรับ 5 ตำแหน่งงานที่ดีที่สุดส่งท้ายปี 2564
1. โฟร์แมน (ประจำไซต์งานก่อสร้างแถวงามวงศ์วาน)
– ควบคุม ดูแล การดำเนินงานก่อสร้าง (งานโครงสร้าง หรือ งานสถาปัตย์) ให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่ทางหัวหน้ากำหนด โดยประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และวิธีการทำงาน เพื่อจ่ายงานให้กับคนงาน

URL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-foreman-low-rise-village-project-in-sai-noi-area-nonthaburi-province-december-2021/
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (งานพัฒนา)
มีประสบการณ์การทำงานการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป

URL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-human-resources-officer-december-2021/
3. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งาน
จัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าแรงของคนงานรายวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามงวดการจ่าย และตรวจสอบเอกสารของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย, อำนวยความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคและสวัสดิการของพนักงานและคนงาน, ควบคุมดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

URL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-site-admin-december-2021/

4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
คัดเลือกและสรรหาวัสดุหลักที่ดี มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง เข้าโครงการให้ตรงตามแผนอนุมัติวัสดุ และต่อรองราคาให้ต่ำกว่างบประมาณภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท

URL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-procurement-officer-december-2021/

5. เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบ การทำจ่าย กลุ่มร้านค้า/ผู้รับเหมา/ค่าแรง และอื่นๆ ตาม หน่วยงาน(โครงการ)ที่รับผิดชอบ โดยเริ่มขั้นตอนการรับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร ใบรับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ตั้งหนี้ ตรวจจ่าย ชุดเอกสารที่ถูกต้อง ส่งต่อแผนกการเงิน เพื่อจัดทำเช็คจ่ายและติดตาม-ตอบคำถามข้อสงสัย/ประสานงาน กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ Suplier /ผู้รับเหมา และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
URL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-accounting-officer-on-site-at-ngamwongwan-area-october-2021/
.
ช่องทางการสมัครงาน และตำแหน่งงานอื่น ๆ ในฑีฆาฯ คลิกที่นี่
https://www.tekacon.com/jobboard/
.
ฑีฆาฯ เพื่อนพนักงานมืออาชีพ ส่งมอบประสบการณ์การทำงานที่ดีและพร้อมเติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคง
.
#พลังฑีฆา #บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย #สร้างทีมดี #สร้างงานเด่น #สร้างความเก่ง #เสริมความรู้ #มีความรับผิดชอบ #ส่งมอบงานคุณภาพ #ความยั่งยืน