20 ธันวาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยของบริษัท นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงานที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

การดำเนินการครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องทั้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ พร้อมกันนี้ยังเพิ่มเติมความรู้ในการใช้ถังดับเพลิงต่างๆที่มีสารเคมีที่แตกต่างกัน การติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านเอกสาร และข้อมูลที่สำคัญหากเกิดเหตุไฟไหม้ในสำนักงานของบริษัทอีกด้วย

สำหรับการจัดการบุคลากรภายในสำนักงาน ทางบริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละชั้น และแต่ละแผนกให้มีหน้าที่ที่ชัดเจนในการอพยพหนีไฟ ให้มาที่จุดรวมพลซึ่งถือเป็นบริเวณจุดปลอดภัย รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนีภัยจากอาคารสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เตรียมแผนเพื่อติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และสถานพยาบาลข้างเคียง นำไปสู่การลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

#พลังฑีฆา #แผนระงับเหตุอัคคีภัย #อพยพหนีไฟ