SHUSH Ratchathewi เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 10 กรกฎาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2569 มูลค่าโครงการ : 1,098 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

SHUSH Ratchathewi

เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 10 กรกฎาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2569

มูลค่าโครงการ : 1,098 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร