มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2021 ให้แก่ คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เพื่อยกย่องบุคคคลที่ประสบความสำเร็จชีวิตในการทำงาน และอุทิศตนทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผ่านแนวคิดหลักคิดในการทำงานและทรรศนะที่มีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักคิดในการทำงาน
จะทำงานให้สำเร็จเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ มีความรับผิดชอบต่อภารกิจ ต่องานที่เราต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อลูกค้า ที่ต้องตอบสนองความต้องการให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ พัฒนาตัวเราให้มีคุณภาพให้มีผลงานที่ดีตรงตามความต่องการของลูกค้าได้อย่างไร นั่นเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องสร้างให้ได้

ทรรศนะที่มีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ ที่จะนำมาพัฒนา หรือสร้าง เพื่อให้โลกเจริญก้าวหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้มีความเจริญ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์ เรื่องรถยนต์ หรือเรื่องงานก่อสร้าง หรือเรื่องอะไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีล้วนมีความสำคัญ ในการพัฒนางาน และพัฒนาประเทศชาติ สำคัญทั้งสิ้นเลยครับ