บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ku สู้ covid-19

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ku สู้ covid-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งคณะแพทย์และพยาบาลจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กลุ่มจิตอาสาที่ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทดำเนินการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและคนงานถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19และสนับสนุนให้พนักงานของเราเข้าถึงวัคซีนฯ อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการติดต่อประสานงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งภายในองค์กรระหว่างองค์กร-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน-สังคม-ครอบครัวของพนักงาน พร้อมรับการเดินหน้าของภาคอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณ ทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ku สู้ covid-19 ที่ทำให้เราชาวฑีฆาฯ ได้รับวัดซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 การที่พนักงานและคนงานของเราได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานครบทุกคน 100% ถือเป็นเป้าหมายที่ ฑีฆาฯ ให้ความสำคัญที่สุด