This image has an empty alt attribute; its file name is Bubble-and-Seal-จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี-01.jpg

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ Plum Condo Rangsit ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของ ฑีฆาฯ ที่เราดูแลใส่ใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

ที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มครบ 100% พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุกเช่นการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ทาง ฑีฆาฯ ได้จัดการแยกพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานและการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดThis image has an empty alt attribute; its file name is Bubble-and-Seal-จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี-03.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Bubble-and-Seal-จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี-04.jpg