1 ธันวาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างแก่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย( Habitat for Humanity Thailand ) จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ ไม่มีที่พักอาศัย ด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้าง หรือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับประเทศต่อไป

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย( Habitat for Humanity Thailand ) ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีที่พักอาศัยค่อนข้างลำบาก และมีความต้องการที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ทางมูลนิธิได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน

สำหรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาที่พักอาศัยในเบื้องต้น ได้ทำการสำรวจ โดยทำการประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวบรวมข้อมูลที่สำคัญส่งต่อไปยังคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ในการพิจารณาและช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือต่อไป

นางสาวอิสรีย์ พลเภรีย์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวว่า เรามีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากการก่อสร้างทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ยังมีจำนวนผู้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยจากการลงพื้นที่สำรวจอีกมากมาย
และขอบพระคุณทาง บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบกระเบื้องและสีรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ทางการก่อสร้าง มายังมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ชุมชน และพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง