บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับถุงยังชีพบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 100 ชุด ถึงหน้าบริเวณแค้มป์งานก่อสร้างและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทีมฑีฆาฯ ทางบริษัทได้ร่วมมาตรการในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมดูแลพนักงาน คนงานเป็นอย่างดี

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบร่วมกับคนไทยทุกคน

#พลังฑีฆา #Modernform รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19