บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับสิ่งของอุปโภค บริโภคจากบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ We Care We Share By Nippon Paint มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อส่งมอบให้คนงานในแค้มป์ได้ใช้บริโภคในระหว่างที่มีการปิดแค้มป์งานก่อสร้างและเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจจากการเข้าร่วมมาตรการในครั้งนี้

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบ

#พลังฑีฆา #NipponPaint รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19