บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับกำลังใจและสิ่งของอุปโภค บริโภค จากตัวแทนบริษัท เบเยอร์ จำกัด ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทต้องหยุดการให้ดำเนินการก่อสร้างตามนโยบายของภาครัฐเพื่อร่วมมือหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด-19

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจจากพันธมิตร ทางบริษัทได้กระจายสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับไซต์งานบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้คนงานของบริษัทได้มีคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปได้ในที่สุด

#พลังฑีฆา #beger รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป
#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19