คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของบริษัทฯ พร้อมให้ทิศทาง และนโยบายในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกิจกรรม CEO Talk ผ่านการถ่ายทอดบน Online ให้พนักงานทุกคน ทุกหน่วยงาน และทุกโครงการก่อสร้าง ได้รับทราบพร้อมกัน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564