บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นทุนการศึกษา และของรางวัลแก่เด็ก และเยาวชน ซึ่งมีเด็กและเยาวชน ในชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน โดยภายในงานมีการแจกอาหาร ขนม และของรางวัล ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ซอยเพชรบุรี 7