กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมระบบการจัดการ และคุณภาพงาน ประจำปี 2564 ของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น