TEKA  ปลื้มใจ ติด 1 ใน 20 บริษัทของภาคกลางที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จาก สสปท. ชูแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านผู้บริหาร “ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวเรือใหญ่ TEKA ตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์กว่า 39 ปี  ยึดหลักการก่อสร้างด้วยมาตรฐาน ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและความปลอดภัย มาเป็นอันดับหนึ่ง 

ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า  บริษัทฯ อยู่ในรายชื่อบริษัทที่ 1 ใน 20 บริษัทของภาคกลางที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ  สสปท. ซึ่ง TEKA ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (TOSH-OSHMS:2019) ของ สสปท. อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ และสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งรับรองมาตรฐานโดย United Registrar of Systems (URS) โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของระบบการบริหารงานของบริษัทฯ ในระดับสากล

“ TEKA ที่เป็นผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์กว่า 39 ปี  ยังคงยึดหลักการก่อสร้างด้วยมาตรฐาน และให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและความปลอดภัย  และยังมีการนำเทคโนโลยี
อันทันสมัยเข้ามาใช้สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ TEKA ได้รับความไว้วางใจ และ
ความเชื่อมั่นจากลูกค้าให้ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญมากมาย” ดร. วีระศักดิ์ กล่าว

ดร. วีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า TEKA ได้ปฏิบัติตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ โดย TEKA เป็นหนึ่งใน 166 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ
ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หลากหลายประเภทกิจการ เช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ ธุรกิจรีไซเคิล การขนส่ง เป็นต้น