บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ “1 คน 1 ต้น โตไปด้วยกันในบ้านของเรา” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนนทบุรี ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลจังหวัดนนทบุรี และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี