บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก ต่อเนื่องปีที่ 2 มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ชั้นวางหนังสือ หนังสือ และอุปกรณ์ในห้องสมุดมามอบให้กับ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ จ.นครปฐม พร้อมเติมเต็มแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในอนาคต

ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัดกิจกรรม Build For Kids พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก ต่อเนื่องปีที่ 2 โดยในปี 2566 นี้ TEKA ได้นำห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ชั้นวางหนังสือ หนังสือ และอุปกรณ์ในห้องสมุดมามอบให้กับโรงเรียนวัดไผ่จรเข้
ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่ง TEKA
มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคม

           “กิจกรรม Build For Kids สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท ฯ ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่จะต้องประกอบด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ รวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษา อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล โดยการเข้าไปมีบทบาท
ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” ดร.วีระศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ บรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู
ได้ร่วมกิจกรรมที่ทาง TEKA เตรียมมาให้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การเล่นเกมส์
บล็อกตัวต่อ โดยจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกความกล้าลองผิดลองถูก แล้วยังได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ ฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสมอง รวมถึงการเล่านิทาน ในบริเวณห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์      

ดร.วีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนทุกคน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

#พลังทีฆาสร้างฝันปันรัก