ไอคอนสยาม ร่วมกับ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.แอด จำกัด และคุณสาโรจน์ เลิศสิทธิชัย ตัวแทนประกันกลุ่มกลุ่มบริษัท เอไอเอ จำกัด จัดโครงการ แชร์กันปันสุข มอบถังดับเพลิงแก่ชุมชน โดยส่งมอบให้กับ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยเทพา ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ชุมชนซอยเจริญนคร 5/1 ชุมชนซอยเจริญนคร 4 ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น เสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชุมชน