บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรม สงกรานต์ฑีฆา โดยมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรจาก CEO พร้อมส่งมอบความสุข ความสดชื่นจาก CEO และผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗