บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บริษัทและองค์กรที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา ณ หอประชุมหทัยนเรศวร์ ชั้น 7 สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์