เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาคเอกชน ประจำปี 2565 ของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์