วันที่ 30 เมษายน 2562

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยง การประสบอันตรายสูง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด โดยฝ่ายความปลอดภัยได้มอบหมายให้คุณสุทธิดา กล้าหาญ เป็นผู้ดำเนินการโดยได้คัดเลือกโครงการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นโครงการต้นแบบ ทางศูนย์ความปลอดภัยเขต 11 ได้คัดเลือกแล้วว่า บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้ทำสำเร็จครบถ้วนตามเป้าวัตถุประสงค์ของโครงการและขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน จป.ว.โครงการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนางสาวสุทธิดา กล้าหาญ จป.ส่วนกลางสำนักงานใหญ่ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน