บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง ของ BCONS GROUP ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างในประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เสริมโอกาสในการสร้างความเติบโตและความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันทางธุรกิจทั้งในตลาดประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ณ นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2566