วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร

“มุ่งพัฒนาสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำในประเทศ”

สร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ส่งมอบงานที่มีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนด ก้าวทันเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ค่านิยมหลัก

T- Trust ความเชื่อมั่นว่าปฏิบัติงานได้สำเร็จ
E-Ethics มีจริยธรรมในการทำงาน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
K-Knowledge ใฝ่หาความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
A-Attitude ทัศนคติเชิงบวก