เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์–วันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
นำโดยคุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ Head of Business Unit และคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด พร้อมผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ
และพนักงานประจำโครงการ ไอดิโอ พหลโยธิน-จตุจักร เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น (SENDAI-
TOHOKU-TOKYO) เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความสำเร็จที่สามารถบริหารงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างของความภูมิใจที่น่าชื่นชม โดยสะท้อนให้เห็นการวางแผน ความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย