วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กล่าวเปิดงานโดย คุณวิญญู จินตนาวัฒน์ (CTO) จากนั้นได้เริ่มการอบรมภาคทฤษฎี โดยวิทยากรว่าที่ รอ.เสรี แคล่วคล่อง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญการ และนายจีรวุฒิ เจือจาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและปฏิบัติการ ต่อด้วยภาคปฏิบัติจำลอง การอพยพหนีไฟ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (CEO) พร้อมพนักงาน และผู้เช่าอาคาร ร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟในครั้งนี้